isteni fény

 A húsvéti Misztérium

 

Az itt, általam leírtakat szívvel és szeretettel olvassátok, mert Fénye és isteni ÉRT-elme így éri el benső igazságotokat, hogy ott, ha tud EGY-gyé válhasson veletek.

Ha a szimbólumok nyelvén értünk, és minden általunk személyi, vagy tárgyi vonatkozású ismeretet a szimbólumok tanításain keresztül szemlélünk, megleljük a szavakban rejlő igazságot! Kérlek olvass és érts most a szimbólumok nyelvén...

A húsvéti Misztérium lényege Krisztus feltámadása. Ezt nagyon sokan nem képesek elfogadni, mert magát a feltámadást nem tudják értelmezni.

A feltámadás lényege egy olyan transzmutáció, mely a földi energiaminőséget Isteni-vé alakítja vissza.

Ehhez azonban először meg kell értenünk, hogyan is lesz az isteniből emberi. Megpróbálom minél egyszerűbben leírni. Kérlek olvasd úgy, mint egy kis történetet vagy mesét… nem kell elhinned vagy tagadnod, egyszerűen engeded, hogy ha kell megérintsen.

A Teremtés kezdetén Isten teremtő gondolatával – Idea – kiárasztotta a szellemi Fényt (Tudat), mely egyfajta megnyilvánulásként létezik. Ez a Gondolat hozta mozgásba a mozdulatlanságot és adott teret a tértelenségnek.

Ezt a Létezést megtapasztalva újabb Önmagából kiáradó szellemi teremtés indult el, a már kialakult Idea útján. A Gondolat tovább fűzve önmagát egyfajta társteremtéssé alakult és olyan szellemi entitások megszületését eredményezte, akik koordinálták ezeket a folyamatokat (angyalok). Isten egy szellemi ősképet alkotott, amin keresztül irányítottan küldte át teremtő gondolati Fényét. Ebből egy csodálatos szellemi teremtmény született: a szellemi ember. Ezt a Fénylényt Isten a leheletével (Tudatosságával) „életre keltette” így adva meg neki a lehetőséget a létezésre.

 

Az első szellemi ember, aki bár Isten Tudatosságával rendelkezett, mégis önálló létezőként volt jelen a Fényben. (Szellemünk tiszta, soha el nem múló isteni Fény, ezért mondom, hogy az ember szellemlény akár tud róla, akár nem.)

A szellemi ember megtapasztalva tudatosságának lényegét és létezését, a tapasztalás újabb létformáiba kívánt lépni. Isten engedélyével és akaratában (azaz az egységes tudat fényében) szellemcsoportok születtek, akik részt vettek és vesznek a Teremtés azóta is zajló fázisaiban.

Ahhoz, hogy a szellem tapasztalatai teljesek legyenek, a legmagasabb Fényrezgéstől el kellett jutni az alacsonyabb fizikai megnyilvánulásig. Ehhez azonban olyan köztes és összeköttetést biztosító tudatosságra volt szükség, mely képes a szellemi és fizikai megnyilvánulásokban is jelen lenni és a tudatosság formáit összekapcsolni.

 

Így jött létre szellemi teremtés útján a Lélekóceán.

A Lélekóceán terében az a lélekanyag található, melyből a szellem Fényének megfelelő lélekemberek születnek. A szellem kivesz egy lélekanyagot az óceánból és azt teremtés útján emberi lélekké formálja. Ez a lélektudatosság kapcsolódik a szellemi tudatosság Fénytengelyéhez, hogy együtt keltsék életre összekapcsolódással a földi embert.

A Teremtés a szellemi Ember elhatározását a fizikai megnyilvánulásra, mivel a szabad akarat egy alapvető kozmikus törvény, elfogadta és a szellemcsoportot útnak indították. Ez a szellemcsoport az ÉN-tudattal rendelkező emberek lélekcsoportjává vált.

mesterek

 

Az első embercsoportok még kapcsolatban álltak lelki és szellemi tudatosságukkal és fizikai testük is inkább szellemies anyag volt. Finomanyagi testnek nevezhetnénk. Éppen ezért nem öregedett és nem halt meg (bármikor visszaléphettek saját döntésük okán a megnyilvánulatlanba). Isteni tudatuk irányítása alatt a megtapasztalás és a tanulás útján jártak. Azonban ezek a tapasztalások nem mindig egyformán érték az embereket, hiszen lelkük is a szellemi teremtésben egyedi rezgésekkel rendelkezett.

A tapasztalati különbségek önálló gondolatok megszületéséhez vezettek, melyek engedve az anyagi rezgések szétválasztó erejének önállóságot akartak, így az ÉN-tudatossága, személyes én-tudattá szűkült.

Ezzel az emberi fejlődés eljutott oda, hogy önmaga akarta csak irányítani az életét és kezdett elfeledkezni a szellemi útmutatásról.

Ezáltal az emberi tudat kezdett leválni (becsukódni) a szellemi tudatosságról és egy „TUDATI SZAKADÉK” keletkezett (szegény lelkünk hiába figyelmeztetett minket folyamatosan erre, nem hallgattunk rá).

Az ember így zárta el magát az isteni Kegyelem ajándékaitól és a Vezetéstől. Az emberi kollektív tudat eltorzulása, az irányítást ennek az éntudat-rezgésnek engedte át. Kialakult egy mátrix-rendszer, mely az érzékszervi tapasztalatok, a formák világát tekintette valóságának.

 

Elindult az irányítási vágytól vezérelt hatalmi játszmák sorozata és az isteni Tudatosság rezgések hiánya energiacsökkenést eredményezett az emberben. A finomanyagi test tömörebbé vált, majd egyre alacsonyabb frekvencián rezegve engedett a fizikai törvényszerűségeknek. Egyre több szilárd tápanyagra lett szükség az energiatáplálék (Fénytáplálék) helyett. Ez újabb energiavesztéssel járt és kialakult az ember most ismert fizikai teste, mely nem tudott romlatlan maradni, elvesztette szép lassan a hallhatatlanság energiáit, és azóta elmúlással fejezi be a földi megtestesülést.

Ez a folyamat olyan veszélyekbe sodorta az emberiséget, amely ha így haladt volna tovább, még mélyebb öntudatlanság állapotába taszított volna mindenkit, ahonnan az emberi lelkeknek csak az újrateremtéssel lett volna kiút. Beavatkozásra volt szükség…

Ezért Mennyei Atyánk (Teremtő, Ősforrás, az Egy), ki szeretett gyermekeinek megmentését tűzte ki, egy hatalmas áldozati felajánlással, mit Ő tett helyettünk Fia által (az ősi, tudatos emberlélek által), visszaállította a tudati kapcsolódás lehetőségét, hogy újra képesek legyünk elveszített (elfelejtett) részeinket felismerni és az EGYséget visszaállítani. Ezzel újra visszanyerhetjük halhatatlanságunkat.

Ezt csak egyféleképpen tehette… ha mi nem akarunk kapcsolódni, akkor Ő küldi el hozzánk a fizikai világba (a formák érzékszervi tapasztalatának terébe) a kapcsolatteremtőt, aki áthidalja a tudati szakadékot ember és szellem között.

Jézustudat2

 

Ezt a csodát hozta el nekünk Urunk! Jézus, aki az ősi lélek tudatosságával születő ember-gyermekként érkezett, azt a feladatot vállalta, hogy példamutatásával és az emberi tapasztalatokon nyugvó tanulás formálásával láthatóvá teszi Istent! Ezáltal egy olyan transzmutációt (mindent magába foglaló, testi, lelki, szellemi változást) hajt végre, melyet az alkímiában aranycsinálásnak neveznek: ólomból (emberi anyagból, formából, halandóból) aranyat (szellemit, örökéletűt) alkot.

Ezáltal Krisztusként, a szellemi erő megnyilvánítójaként Isten emberként távozott.

Ez az Istenemberré válás útja: emberfiából Istenfiává válni…

Megváltotta (tudatára ébresztette!) élete árán Létezésünk megnyerését, elhozta a megbocsátás kegyelmét, mely képes helyreállítani a hibákat.

 

Felnyitotta lelki szemeinket is a látásra… lelki füleinket is a hallásra!

 

Ezzel a vállalással Krisztus olyan Kegyelmet hozott a Földre, mely megadta lelkünknek a sötétből (tudatlanságból) való megszabadulást a Szeretet (a HÍD mely átíveli a szakadékot, ez maga a saját Krisztusi Énünk, Teljes Tudatosságunk) erejének megismerése által, ha gyakoroljuk a Megbocsátást. A Megbocsátás csak akkor válthat meg bennünket, ha azt igaz, tiszta szívből tesszük és elsősorban magunk(on)ban gyakoroljuk.

divine consciousness

 

Krisztus megváló cselekedetével egy Kegyelmi Fényburok borította be a Földet, a Krisztus-Háló. Ez a Háló már létezett, csak eddig nem működött aktívan közre az isteni Emlékezet összekapcsolásában.

A krisztusi energiafény és kegyelmi Szeretetsugár kódjainak aktiválása Jézus Krisztus eljövetével kezdődött. Az általa Földre érkező isteni Fényszeretet, az Isteni Fénykapu megnyitása, beindította a Hálón addig várakozó Fényfrekvenciákat, melyek egyre intenzívebb lesugárzásával elkezdődhetett a szellemi Út Hazafelé.

A Háló feladata ezt a Fényt elosztani és a megfelelő mennyiségben és minőségben az adott területre lesugározni. Minden létező a bolygón, kapcsolódik a Krisztus-háló egy pontjához Szívfonalával. Ez a lélekszívből kiinduló fényszál egy isteni bekötődés. A fényszálakon keresztül lesugárzott energia Erőtérként vesz körbe minket és minden megnyilvánulási formát a bolygón. Ezen keresztül kapja meg mindenki azokat a szükséges fénykódolási energiákat, melyek fejlődését (tudatosodását) segítik.

A Háló azonban egy Egyesített Fényenergiát is továbbít a földi szintre, ezzel biztosítva magának a Földnek szükséges egyenletes rezonanciát és fejlődést.

A folyamat felgyorsult… Egyre több kapu nyílik és egyre több Fénykód aktiválódik a Hálón. Ezen energiák Földre érkezése olyan változásokat eredményez, melyek segítik integrálnunk isteni Tudatosságunk elfeledett részeit, és fizikai létformánk megváltozásához is vezetnek.

 

tudattágítás

Mi is akkor a halálban a misztérium?

 

Itt a Földön még az Élet ára a halál, de Tudatosságunk és szellemi Önvalónk felismerésével az élet árán Életet nyerünk!

Valaminek „el kell múlnia”, át kell alakulnia, hogy egy új kezdődjön el.

Ennek az Újnak csak a régi elengedésével tudunk helyet csinálni, hogy teret nyerhessen bennünk. A helyet, amit addig a tudatlanság képei, érzései és gondolatai töltöttek meg, ki kell takarítanunk és várnunk kell tisztán, hogy betölthesse az isteni tudatosság Fénye és ereje.

Ez a Tudatosság pedig, mivel kapcsolódik isteni részeinkhez a Teljesség ígéretével, az ÉLET erejével tölt fel bennünket.

Krisztus Urunk fizikai halála volt az emberiség áldozata (mit Ő önként vállalt magára) mellyel összes hibáját (vétkét, azaz tudat-tagadását: az igaz felismerés elvétését) Isten lábai elé helyezte elbírálásra. Krisztus szenvedésével elmosta ezeket az adósságokat és megnyitotta az isteni Fény útját az emberi tudatban. Hidat épített a Tudatosságban!

Fizikai halálával (az anyag mulandóságával) teret adott a Magasabb Tudatosság és Fényenergiák eljövetelének… és Feltámadásával (az örök szellem dicséretével) megmutatta nekünk a transzmutációt, mellyen mi azóta is dolgozunk. Ami neki 3 nap alatt ment, az nekünk évezredekbe telik...

 

Ő fizikai testét visszaalakította azzá az eredeti romlatlan, szellememberi, „finomanyagi” (magas Fényrezgésű) testté, mely teljesen máshogyan látszik a fizikai és lelki érzékszervek számára. (Ez kicsit ködszerű, ezért nem ismerték fel először őt ebben a testben a tanítványok.)

Feltámadásának mintája bekerült a Kollektív Tudatosság energiaterébe, így az emlékezet visszatért!

 

Azóta kezdtünk lassacskán visszatérni az isteni Eredet emlékeibe és kezdjük felismerni Önmagunkat szellemi Tudatosságként. Így szépen, óvatosan lépegetünk a felébredés lépcsőfokain felfelé (bár ami nekünk itt lassúnak tűnik, az az Univerzumban időtlen).

Tudati terünk felszabadításával energiaterünk is Fényesedik, azaz fizikai testünk is elindult a regeneráció útján a finomanyagi rezgések irányába (fénytestek). Visszatérhetünk oda, ahonnan elindultunk… a „fizikai” hallhatatlanságba.

Szellemi hazatérésünk megállíthatatlan, de ideje tőlünk, kitartásunkon és szeretetteljes törekvéseinken múlik. Mikorra érjük el azt a rezgésszámot, mely tudatosságunkat bekapcsolhatja a Teljesség Tudatába…?

Újra visszatérhetünk az Isten-Ember öröklét Tudatosságába. Ezt adta nekünk Krisztus vállalása okán Mennyei Atyánk.

 

"Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen."

 

A Megváltás misztériuma által válhatunk tudatos szellemi Lényekké, mert az Ő krisztusi Tudatossága bennünk van!

Mikor meghalt miértünk, elvitte terheinket (tudatlanságunkat, vagy másnéven a Nem-tudást), hogy helyet adhassunk igaz Valónknak és mikor feltámadt, újra Eggyé vált velünk MI-bennünk (a Krisztusi Tudatosság hallhatatlan emlékezetében)!

 intercession praying the perfect will of god

 

Ezért minden Nagypénteken egyfajta tudati tisztítás történik az emberi Lényben, lelki áldozatot hozva a Kegyelemért. Ezen a napon mély, belső érzések munkálkodnak bennünk, hogy segítsenek átérezni ennek az isteni ajándéknak a csodáját. Tudatosságunk mélyéről csalódásaink, félelmeink és fájdalmaink ugyanúgy kicsit minket is „keresztre feszítenek”, hogy meghaljon bennünk a „rossz”, teret adva a jó-nak.

E napon Szűzanya energiája tud a legtöbbet segíteni, és Istennek adott hálánk könnyítheti áldozatunkat. Ő a mai napon folyamatosan imádkozik értünk és bejárja mintegy kálváriaként a Tejutat…

 

Nagyszombaton az elfogadás és elengedés erői járják át lényünket. Fájdalmunk enyhül és megértjük az áldozat értelmét. Gondolataink és érzéseink még kicsit zavarosak bennünk, hiszen a felajánlás felkavarta lelkünk „állóvizét”. De szépen lassan megnyugszunk, és az elengedés által megtisztulva a várakozás csendes állapotába kerülünk.

Mária Magdolna energiái ma sokat segíthetnek a megértésben és az elengedésben.

 

Húsvét vasárnapján egyfajta reményteliség járja át lelkünket. Érezzük a változás előjeleit és mélyen, belül tudjuk, valami csodás dolog készülődik, mely hatással lesz minden teremtett lélekre. Ez a Remény újjá alakítja lelkünket a befogadásra és táptalajként hinti szét bennünk a tiszta hit energiáit. Ezek az erők dolgozni kezdenek bennünk és előkészítenek minket a Misztérium megélésére.

Ezen a napon Gábriel arkangyal energiái vannak segítségünkre, hogy befogadhassuk az Új tanításait.

 

Húsvét hétfő az ünneplésé! A Misztérium beteljesedett, a transzmutáció megtörtént, Krisztus feltámadott! E napon megmutatkozik előttünk Isten végtelen Kegyelme, mellyel megadja nekünk az Ő lényegét: a tiszta Tudatosságot és a végtelen Szeretetet. Lelkünk boldogan fogadja be az Új energiákat, melyet Urunk megváltó cselekedete okán kijárt nekünk.

Minden Húsvét hétfőn Bennünk támad fel Krisztus! Ha észrevesszük és elfogadjuk, a táptalaj megtermékenyül, az Élet értelme bennünk gyümölcsöt terem.

 

 

Ma Jézus Krisztus szent megváló Fénye ragyog be minden lelket és segít minket vissza a szellem Fényeibe! Kérjük, hogy fogja meg a kezünket és vezessen minket a Jézusi úton Haza, a Tudatosságba!

Ha Benne, azaz krisztusi Tudatosságunkban élünk, mi is véghezvihetjük a transzmutációt, és megnyerhetjük vele az Örök Életet.

 

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. "

 

Áldott Feltámadást!

 

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.hu

 

 

 spirálerő

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés