praying

Az ima csatornája

 

Mi az ima? Az ima isteni eszköz a kezünkben, mely kapcsolatot teremt szellemi és fizikai valóságunk között.

Az ima az az energia, ami az isteni kinyilatkoztatás erejével hat!

Az imának nem az a lényege, hogy betanult szövegeket kántáljunk minél többször gépiesen, miközben azon járnak gondolataink, mit kellene venni a boltban.

Ez nem ima. Ez beszéd.

 

Az ima lényege a KAPCSOLAT!

Kapcsolat a szellemivel, ezáltal kapcsolat Istennel!

 

Az ima egy CSATORNA!

Egy olyan Fényenergia-pálya, melyet megnyitva az isteni teremtés Fényét mozgathatjuk. Egyszóval beindítjuk a Teremtés megvalósító-rendszerét.

Az ima ereje abban áll, hogy Önmagunkat összekapcsoljuk isteni Lényegünkkel, és annak erejével hatva teremtünk, Isten által!

 

 

Nézzük hát, hogyan is működik az ima…

Az ima megszületéséhez és a szellemi csatorna megnyitásához először is tudatosítjuk, hogy szellemi közbenjárásra van szükségünk, és ezért képesek vagyunk kérni… kérj és megadatik.

A kérés olyan szómágia, mely megidézi a segítő erőket, arra a feladatra, amit mi megfogalmaztunk (ezért kell pontosan, egyértelműen beszélnünk).

Valamit szeretnénk, így tennünk kell érte. Az akarat beindítja a tettet, és a tudatos teremtés által az megtörténik.

 

De itt mi is történik? Kinyilatkoztatjuk akaratunkat!

Igen, sokszor mindez kérésben hangzik el, de a lényeg nem a hangsúly, vagy a mondatszerkezet, hanem maga a mondanivaló. Mindaz az érzés, ami mögötte rezeg. Egy energiakép, a tiszta vágy szimbóluma!

A tiszta kérésben feloldódik az ego és eltűnnek a személyes vágyak…

 

n PRAYER 628x314

 

Tegyük fel, azért imádkozunk, hogy meggyógyuljon egy családtagunk. Mit mondhatunk?

- Drága Istenem kérlek segíts, hogy XY egészséges legyen / meggyógyuljon. Köszönöm. (Én az ámen szó helyett a köszönömöt használom, így tudatosítva, hogy elfogadom a segítséget.)

 

Mit látunk, és mi van mögötte?

Ahogy elolvassuk a mondatot, azt látjuk, hogy egy kérés van benne, valaki egészségére vonatkozóan. Segítséget kérünk, és azt hajlandóak vagyunk el is fogadni, be is engedni.

 

De mi van mögötte?

Az a hit és szívbéli meggyőződés, mely tudja, hogy az Univerzum végtelen kegyelme mindig működik, és újra egyensúlyba hoz minden diszharmóniát. Ez a mi isteni Valónk tudatossága.

Mint tudjuk, nincs semmi Istenen kívül, mert minden Ő. Mi magunk is Isten megnyilvánulásai vagyunk csak kicsit módosított tudatszinten. Ezért abban a pillanatban, mikor felemeljük tudatrezgéseinket az isteni minőségbe az ima fénycsatornáján keresztül, már ott vagyunk, Vele EGYként!

Tehát isteni Valónkkal csatlakozunk össze, mikor Istent szólítjuk.

 

Ahhoz azonban, hogy a kapcsolat bennünk ténylegesen létrejöjjön, egy erőre van még szükségünk. Ez pedig a HIT.

Ez segít ima előtt és ima végén. Az imában nincs szükségünk megerősítésre, hiszen ha jól csináljuk, isteni Tudatunkba helyezkedve a hit is mi magunk vagyunk.

A hit előkészít és beteljesít. Előkészít a kapcsolódásra és reményként várja a beteljesülést.

 

ima mudra

 

Az imára összetett kéz a hit energiáit kapcsolja össze. Energetikai rendszereinket bal és jobb oldalról így harmonizálja eggyé, tudatos és tudattalan részeinket összeköti, és egységbe hozza női és férfi oldalunkat is. Szívcsakránkra helyezett, imatartásban lévő kezünk tehát, egy olyan központi erőteret hoz létre, mely általunk összekapcsolja fentet (felső három csakra) és lentet (alsó három csakra), férfit (jobb) és nőt (bal).

Ilyenkor szívcsakránkon keresztül kezeink antennaként rezegtetik szét a négyesség erejét: Atya - Anya (Isten) – Férfi - Nő (IstenEmber), ami egy fényburkot, hoz létre körülöttünk, az Ima-merkabát. Ebben kimondott kérésünk, kinyilatkoztatásunk teremti meg azt a képet, melyet auránkba téve, megszólítjuk a megvalósulás erejét.

Az ima végén kimondott köszönet megerősíti mindazon kijelentésünket, mit tettünk, ezáltal a szabad akarat törvényét lépteti életbe. Így van! Ez az akaratom! Elfogadom!

Ilyenkor összetett kezünket a homlokcsakránkhoz érintve, harmadik szemünkben eltároljuk a megvalósulás képét, jövőnkbe vetítve a beteljesedést.

 

DL

 

 

Mikor emberi valónkba visszatérünk ima után, ne felejtsük el, hogy itt már a tudatos kapcsolaton kívüli elme-szinten vagyunk, ezért van szükségünk itt is a hitre! A beteljesítőre, a megvalósítóra.

Az ima tehát lehetőség, de a beteljesülés tőlünk függ. Ahogy minden.

 

Mielőtt összezavarodnánk (bár csak elme szinten), tudni kell, hogy addig látjuk Istent Önmagunktól elkülönülten, míg fel nem emelkedünk arra a Fényrezgés szintre, melynek tudatossága Isten, maga a Mindent betöltő Fény!

Ehhez emberi tudatunkat ki kell tágítanunk, és fizikai határainkat meghaladva, az energia láthatatlan tartományaival összekapcsolódva, teremtő képzeletünk erejét használnunk. Ez szellemi tudatunk kapuja…

Ilyenkor mi magunk válunk saját isteni lényünkké, a Fénnyé. Ezt hívja a meditáció tudománya úgy, hogy kontempláció.

 

Mindenkiben él egy Istenkép. Ez leginkább a családi hagyományok, vallási nézetek, és a társadalom által tanított képekből összeálló rendszer. Mikor Istenre gondolunk, ebben a képben tudjuk megszemélyesíteni őt, mert az elmének szüksége van egy képre, amihez kapcsolódik.

Ezért vizualizációban, vagy meditációban, Őt tőlünk elkülönülten, kinek-kinek a saját tudatszintjén megmutatkozó formájában látjuk.

Sok festményen és egyéb ábrázoláson bölcs, öreg tanítóként, kaporszakállú öregemberként van jelen. Leginkább így tudjuk elfogadni Istent, emberi alakban, az emberi világban.

Ha azonban az emberi tudatból, és az elképzelések világából feljebb emelkedünk, már másként nyilvánulhat meg számunkra. Sokan számoltak be Istenről úgy, mint mindent betöltő Fényességről, sőt vannak (sokan), kik meg sem tudják fogalmazni amit láttak, vagy éreztek, mert szavakkal le nem írható…

Az igazságot azonban akkor érthetjük csak meg, ha mi magunk válunk Istenné…

De ne kanyarodjunk nagyon el. Ott tartottunk, hogy a szavakban maga Isten rejlik.

Tehát megszólítjuk ŐT, azaz Önmagunk isteni részét.

Hogyan tesszük ezt?

Aktiváljuk a Fényösszeköttetést Tudatunkkal! Azaz figyelmünket arra a rezgésszintre állítjuk, ahol isteni Valónk van.

 

core essence

 

Ez a tudatszint az Egység érzésével írható le leginkább. Itt eltűnnek a különbségek, azaz nincs megkülönböztetés. Elmosódnak az emberi igazságok és viszonyítási pontok. Nincs akarás, elvárás, megfelelés. Erre mondja a keleti filozófia, hogy kiüresedünk.

Ebben a tudatállapotban megnyitjuk Fényenergia-pályánkat (aktiváljuk ima-merkabánkat) önmagunkon keresztül az egyre magasabb és finomabb rezgések felé. Belehelyezkedünk Tudatosságunk isteni részébe, miközben eggyé válunk a Létezéssel.

Eltűnik minden körülmény, csak a figyelem és a jelenlét marad.

 

Ez az ima!

Összekapcsolódás – Isteni Tudatosságunkkal, a Most jelenléttel!

Tudatunkkal már EGYként vagyunk.

Ebben az egységben a szavak mágikus ereje teremt. (Isten így szólt… legyen világosság!)

Az egységes teremtő erő, az isteni tudatosság, a szavak minősége által válik valamivé a semmiből.

A kimondott szavak által „pecsételjük meg” akaratunkat. Ez jelenti a kinyilatkoztatást. A megvalósulás megidézését.

De vegyük figyelembe, amilyen szinten teremtünk, az olyan erővel is hat.

Ha begyakorlott szavakat mormogunk elmetudatunkkal, akkor csakis magunkra számíthatunk, az emberre, ez amolyan belső megerősítés.

Mikor belehelyezkedünk Tudatunkkal a kívánt rezgésbe, annak erejével hatunk! Tehát, ha felemeljük az ima Fényével rezgésszintünket isteni Valónkba, akkor Isten Erejével teremtünk!

Mert az ima Fénye – az isteni Erő Hatalma!

Ehhez azonban meg kell élnünk saját egységünket és fényünket. Kételkedések nélkül, tiszta elfogadással, a Kegyelem erejében bízva, a jelenlét figyelmében kérjünk!

Az igaz ima megnyitja minden csakraközpontunkat, a fizikai-, lelki-, és szellemi testeinkben is, és fényoszlopként, az isteni Nap sugaraként közvetíthetjük az Ég akaratát a Földre.

 

prayenergy

 

 

Összegezzük. Mi az IMA?

Fénycsatorna-aktiválás.

Az ima eszköz a kapcsolatteremtésre. Ahogyan a szóban is benne van: Kapcsolat a Teremtéssel!

Az ima irányított meditáció a szavakkal.

 

Hívjuk megint segítségül csodálatosan beszélő (teremtő) nyelvünket. Mit jelentenek a szóban található betűk külön-külön és együttesen:

I – Összeköttetés Ég és Föld között (függőleges csatorna)

M – Befogadás (a betű középen szétnyílik felfelé, mit a kitárt karok az Ég felé, a csatornába beárad valami)

A – Atya, Isten, Fény, Forrás, a fentről leáradó teremtő erő (fényzuhany)

IMA – Összeköttetés Istennel, az istenivel, hogy befogadjuk isteni Tudatunkat, isteni Valónkat és eggyé válunk vele (Csatorna az Égbe, a Teremtés Fényébe)

 

Mára ennyi… de mielőtt megköszönnénk, mondjunk el egy imát. Önmagunkért… és minden érző lényért!

 

Áldással,

Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu