xmas

Karácsony értékei

A tudatosság korát éljük. Nem elég hallani valamiről, azt meg is kell értenünk. Érthetővé kell válnia bennünk minden dolognak, hogy Hitből Tudássá érhessen.

De hogyan is jut el hozzánk ez a tudás? Miként érünk meg rá? Honnan tudjuk, hogy már tényleg készen állunk?

Onnan, hogy elkezdünk kérdezni… és egyre több kérdésünk van. De ezekből a kérdésekből csak akkor lesznek válaszok, ha megértjük őket.

 

Lépéseink:

1. Ha készen állok, már képes vagyok kérdéseket feltenni.

2. Ha kérdezek, kapok rájuk válaszokat.

3. Ha figyelek, megérthetem ezeket a válaszokat.

4. Ha megértéssé lettek bennem a válaszok, akkor saját tudásommá válhatnak.

5. Ez a tudás vezethet ezután engem a mindennapi életemben.

 

Mielőtt tehát bármiről beszélnénk, kérdezzünk rá arra a dologra igazából! Tudjuk-e mit jelent nekünk. Hol illeszthető bele a saját igazság rendszerünkbe?

christmas-tree-stars

 

Beszéljünk a Karácsonyról? Egy kicsit…

A Karácsony a Szeretet és a Fény ünnepe. De nem csak Szeretet és Fény tölt be ilyenkor minket, hanem az a szellemi Bölcsesség is, ami egész év során ért bennünk.

Ha igazán szeretnénk megtudni, nekünk, magunknak mit is jelent Karácsony misztériuma, akkor fel kell tennünk magunkban a kérdéseket. Amíg nem értjük meg ezeket az erőket magunkban, nem is tudjuk befogadni őket.

Nem tudunk valamire várni, hogy megszülessen bennünk, ha nem tudjuk, mire is várunk…

 

Ha nem tudjuk magunkat ösztönösen átadni a Szeretet és a Bölcsesség erőinek, akkor tudatosan kell megértenünk, hogyan válhatnak erényekké bennünk Karácsonykor.

Karácsony lehetőséget ad nekünk, hogy eljussunk a Fényhez. Két utat is kínál, mely a végén összeér, és bennünk eggyé válik.

two-paths-200

 

E két út a Szeretet és a Bölcsesség útja.

 

Ezért születik meg bennünk ez a két erő, hogy a magunk választása szerint induljunk az Úton, mely a Fényhez, Istenhez vezet. A Fény pedig maga az isteni Tudás, Tudatosság.

Ez a beteljesülés: magunkhoz venni ősi tudásunkat, isteni Fénytudatunkat, melyet Krisztus megváltása tett elérhetővé újra az ember számára.

Ő egyesítette újra az Istenember szellemi képét tudatosságunkban, mert összekötötte a Szeretetet a Bölcsességgel.

Újra teljes lett a kör. Bármerre indulsz, ugyanoda érsz… Mindegy, hogy a Szereteten át, vagy a Bölcsességen át próbálod megérteni, hiszen e kettő eggyé lesz a Tudásban.

 

Ez a cél: e két erény összeolvasztása bennünk, hogy Szeretet által bölcsekké válhassunk, és a Bölcsesség által megtanulhassunk tisztán szeretni.

A régi bölcsek még ismerték a Szeretet és a Bölcsesség egyetemes tanításait. E két erőt egyesítve használták és tudatosan éltek benne.

A mai kor embere újra fel kell fedezze magában ezeket a képességeket, hogy mindez tudássá érhessen benne és általa szellemi emberré válhasson.

A szellemi ember nem tagadhatja többé meg önmagát, hiszen Istenemberségünk szembesít most már Önvalónkkal. Ezt a teljességet megtalálva, szellemi erőinkkel felvértezve, újra isteni esszenciával átitatottan láthatjuk a világunkat!

Nem érthetjük meg az isteni folyamatokat, ha pont Őt hagyjuk ki belőle! Ha mindent csak egy síkon szeretnénk meglátni, pont az az erő nem tud megmutatkozni, ami az Egységben van jelen.

Egyik szélsőség sem vezet teljes tapasztaláshoz, mert mindennek Egyként, bennünk kell megszületnie.

Erről szól a Karácsony, a születés misztériumáról. Hogy általunk és bennünk szülessen meg az a szellemi erővel áthatott isteni Világ, mely a Szeretet és a Bölcsesség alapjaira épül.

Ennek a Világnak kell megnyilvánulnia gondolati, érzelmi és akarati erőinkben.

Moon-Tree-Mandala

 

De ahhoz, hogy megszülessen és fellobogjon a megértés lángja, egy szikrának kell kigyúlnia bennünk. Ez a szikra pedig csak akkor éri el a megfelelő hőmérsékletet a fellobbanáshoz, ha képesek vagyunk beengedni magunkba az isteni impulzust, Jézus Krisztus által.

Ő gyújtott Fényt újra a Szívekben, az Ő önfeláldozó ereje képes csak fellobbantani bennünk az isteni lángot újra.

Segítségül hívhatjuk még a megértéshez a Szentháromság erőit!

A hármasság erői általunk nyilvánulnak meg, hiszen bennünk van a gondolat, mint szellemi erő, az érzelem, mint lelki energia, és az akarat, mint fizikai megvalósító.

A test – lélek – szellem bennünk a Szentháromság!

Ha e három erőt magunkban tisztán harmóniába hozzuk, megnyithatjuk a szellem-, és lélekkapukat, hogy eljusson hozzánk, emberünkhöz is a Fény.

Olyanná válhat bennünk ez a hármas egység, mint Karácsony éjjelén a vezérlő csillag, ami utat mutat Jézushoz, a bennünk megszülető isteni Énhez.

Ez az egységes erő adhat teret a bennünk megszülető krisztusi Királyságnak, melyet a megváltás misztériumával teljesít be az isteni Akarat. Ha ezeket az erőket magunkban fel nem fedezzük és meg nem értjük nem válhatnak eggyé bennünk az Isteni Énnel.

Sziveben a szentharomsag langol 001

 

E Szentháromság szimbólum ott van a Karácsonyi misztériumban is.

Test - az istálló, jászol, mely Istennel válhat csak megszenteltté.

Lélek - a királyok és pásztorok, a bölcsesség és szeretet hordozói, mellyel lelkünket vértezte fel a Teremtő.

Szellem – Jézus megszületése, mint szellemi fény, beteljesítve az akaratot Krisztus halálával, mint áldozattal.

 

Ennek az Egységnek, a Fénynek születése történik bennünk Karácsony szent Ünnepén, ha képesek vagyunk magunkba figyelni és e szent csoda áhítatát és örömét átélni.

Azok az isteni erények vezetnek bennünket benső utunkon lépésről-lépésre, melyeket megtalálunk szívünk által önmagunkban.

 

Az első a Csend, mely nélkül az igaz isteni szó hallhatatlan. Ez a csend mindannyiunkban benne van és a legbeszédesebben tanít minket a bennünk élő belső bölcs által. Csak az elcsendesedett test és lélek képes meghallani a szellem tanításait.

A második a Béke, melyet a csendbe lépve érhetünk el. Olyan állapota ez lényünknek, mikor megnyugszunk Isten Akaratában és átadjuk magunkat a Gondviselés erőinek.

A harmadik az Öröm, mikor már képesek vagyunk meglátni és felszabadítani azt az érzést, mely magának a Létezésnek az alapállapota. Az Élet megélése maga az öröm, mely nem külső forrásból táplálkozik, hanem örökérvényű valója bensődnek, isteni származásodnak. Atyád örömmel teremtett téged, és ez az, ami éltet.

A negyedik a Szeretet, mely a Mindennel összekapcsoló jézusi szubsztancia.

Az ötödik, mely maga a beteljesülés, a Fény, mellyel eljutunk magához az Istenemberhez. Az öt, az ember száma az univerzumban. A védelem és a mágikus erők száma is. Régebben a felemelt és széttárt öt ujjukkal köszöntötték egymást a beavatottak, a Fény hordozói. A Fény megláttatja bennünk és velünk isteni eredetünket, szellemi Önvalónkat. Így fogadhatjuk be azt a Krisztus-impulzust, mely tudatosságunkat általa újra Istenbe emelheti.

Ha befogadjuk Krisztusi Lényünk ajándékát, fellobbanhat bennünk a szikra, mely mint betlehemi csillag ragyog tovább a szívünkben örökké.

karacsonyi

 

Karácsony jelképei:

A Karácsonyfa: Életfa. A fa igazából azt az isteni impulzust hívja le hozzánk a Földre, amit a Napból kapunk. Olyan, mint egy közvetítő csatorna, egyfajta vevő antenna. Lehívja és szétárasztja a szobában ezt az univerzális energiát. Fizikailag jeleníti meg csillogó díszeivel azt, ami szívünkben is benne van: a szellemi Fényt! Nincs más feladatunk hát, mint felismerni ezt, és egész évben ragyogni…


A gömb: A gömb egyfajta mandala. A gömb, mint szimbólum a teljességet jelképezi. Azokat a bolygóenergiákat hivatott behívni és erejüket a gyertya fénye által visszatükrözni, melyek naprendszerünkben hatnak ránk… Minden bolygóenergia egy-egy szerv működését segíti a fizikai testünkben. Ezek az erők a Karácsonyfa közvetítő csatornáján keresztül leáradhatnak, és szellemi üzenetükkel feltölthetnek bennünket.


A csúcsdísz: Az Istenember, a szellemi ember jelképe, kinek feje az Égbe, lába a Földre ér. Sokszor alakjával, a betlehemi csillagot formázza, mert ez hozta hírül a Megváltó születését. Az ötágú csillag az Istenember csillaga, a hatágú csillag az egység jelképe, mint a Szentháromság megélése a szellemi és az anyagi világban egyaránt.

Angyalhaj: Az isteni titkok szimbóluma, mely mindent átsző, de néha láthatatlan. A jászol szalmájának – a kis Jézus derékaljának – analógiája. Sokan ezért angyalhaj helyett szalmát hintenek a fára.

Hold és Nap, ezüst és arany: A yin és yang jelkép egyesíti a dualitás világának hitrendszerét, ahol megnyilvánul mint férfi-nő, anyag-lélek, levegő-föld, tűz-víz ellentétpárok, ezáltal ezek harmonikus egységét szimbolizálja. A színek a gazdagságot jelképezik, amik istenanyai és istenatyai minőségükben a szívünkben élnek.

Dió és alma: Az alma az Életfa gyümölcse a Szeretet és a Bölcsesség szimbóluma. A MAG szimbóluma. A dió is bölcsesség-jelkép. Az emberi agyhoz hasonlatos mintázatú, nem véletlenül vannak benne agyi tevékenységet serkentő anyagok (agyfényesítők). Az aranyalma és az aranydió a fénylő bölcsességet hozza el nekünk.

Szaloncukor: Itt a Földön nagyon sokszor a Szeretetet egy másik boldogságforrással, az édességgel, a csokoládéval próbáljuk pótolni. A szaloncukor, mint jelkép a belső, igazi boldogságot jelképezi, amit csak Isten, Jézus által érthetünk meg mint Létezést, Önmagunkban. A fára akasztott édességek ezért az Istentől kapott Boldogságot, Szeretetet jelképezik.


Csengettyű: A harang, csengő az égi hírhozó harsonát jelképezi. Így adják hírül a szellemi világokban, ha valamilyen esemény történik. A pogány kultúrákban démonűző hatást tulajdonítottak a hangjának. A megtisztítás rituáléjában játszik szerepet, akárcsak a tűz elemű jelképek, mint a gyertya és a csillagszóró.

Csillagszóró: Tűz elemű energia. A fényszikrák a bennünk fellobbanó isteni szikrát, a Krisztus impulzust is jelképezik. A csillaghullás egyes körökben az isteni eszmék Földre érkezését jelenti.

Gyertya: A gyertya a három sík, a test, a lélek és a szellem jelképe, vagyis a viasz, a kanóc és a láng, a Szentháromság üzenete. A fény megérkezése a fiú születésével történhetett meg. A gyertya fénye a bennünk lobogó isteni szeretetláng földi tükröződése, az isteni Fény fizikai megnyilvánulása.

 

Áldott Ünnepet!

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.hu

 

isteni fény

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés