25c755268778402295661d1ea8acad1a

2019. November - A szabad teremtés fénye

A hónap mantrája:

TEREMTÉSEM SZENT EREJE SZÍVEMEN ÁT FÉNYLIK

LELKEM ÚTJÁT VILÁGÍTJA A FÖLDTŐL AZ ÉGIG!

 

 

2019. novembere a 12-es rendszer tizenegyedik dimenziójának behangolása. Folytatódik annak a tudati vibrációnak a felépítése, mely behangolja rendszereinket az Új Földmátrix-hoz való kapcsolódásra…

Ez a hangolás egész évben, folyamatosan rendezi össze én-jeinket és síkjainkat.

Egy kis ismétlés:

Én-ek alatt a bennünk létező érzelmi-gondolati-akarati minőségeket értem, melyek olyanok, mint a színésznek a szerepek… ezek adják reakcióink milyenségét… azaz a játék minőségét…

Síkokon én a tudati dimenzióinkban található törvényszerűségek programjait értem… azaz minden olyan lélekemlékezetben lévő képet, melyek megéléseink minőségét befolyásolja. Ilyen sík pl. elménkben a tudatos, és a tudatalatti tartomány is. Ezek adják az én-ek irányítási programjait, azaz a „milyenségünk” alapját: ez az énjeink által megtanult szöveg…

November szimbóluma a jobb oldali Téridő-csakrában – a Vízöntő csillagképben – a Szaturnusz karmabolygó és az Uránusz forradalmi rezgésében – és a tudatos teremtőerő használatában mutatja meg magát.

 

Lássuk, mi várható:

Jobb oldali Téridő-csakra hangolás – a téridő aktuális dimenziójába-helyezkedés megélése, az Univerzum tér-, és idősíkjainak dekódolása - és az univerzális tanítások befogadása és megélése. Magasabb világok létformáival történő tudatos kommunikáció. A bennünk élő galaktikus bölcsesség és életesszenciák további igazságainak kibomlása…

A Téridő csakrák rendszere egy olyan tudati vibráció, mely segít az agynak, hogy adó-vevőként működve lefordítsa és értelmezze az univerzum tudati kódjait. Ez azt jelenti, hogy tudatos kommunikációra tesz képessé minket, abban a mátrixrendszerben, amelyben vagyunk.

Ez a csakra-rendszer, úgy, mint az előző Alfa és Omega páros, két erőközpontból áll.

Mindkettő a fő gerincáramon kívül, az auratérben található, az emberi fej magasságában, a jobb és a bal halántéktól kifelé, kb. 20-30 centiméterrel.

A csakrák vibrációja az adott teremtés megélésével, tudati információjával és a megélésekhez szükséges energiákkal kapcsol össze minket. Olyan, mint egy adó-vevő, mely az adott tér-idő adásra hangolható. Így bármely tudati vibrációval találkozunk, ez a csakrarendszer befogja, azonosítja, lefordítja, és az agyunk által értelmezhető jelekké alakítja.

Így saját kozmikus szótárunk van…

A csakra hangolása ebben a hónapban minden olyan tudás harmóniába hozása, mely segíti teremtő hatalmunk és tudásunk elfogadását. Ez saját isteni erőnk és fényünk felismerését, elfogadását, és felelősségben való használatát segíti.

 

0407rac

 

November hónap a bennünk élő teremtő potenciál felismerése, Istenemberségünk megmutatkozása bennünk. Itt most nem szuperhősökről, vagy képzelt képregény-figurákról beszélek, hanem hús vér emberekről, akik képesek felismerni a bennük létező isteni lényeget.

Valójában mindenki tudatos, szerető és szeretett lény, ha akarja és hisz is benne, mindezt meg is élheti.

A lelke mélyén mindenki tudja, hogy benne egy hatalmas és mindent betöltő erő lakozik, az Egység, ami maga a határtalan harmónia, az Ősforrással való összeolvadás.

Ha érezzük ennek a belső vezérlő erőnek a jelenlétét bennünk, akkor igenis felelősségünk azt feltárni, megismerni és tudatosodni általa.

Ehhez a saját emberi akaratunkra is szükségünk van. Miért is? Mert multidimenzionális lényünk emberként egyesül bennünk.

Szellemi erőink és potenciálunk a gondolatok teremtő valóságával ruháznak fel minket. Ez a hatalmas alkotó lényeg működik általunk tudatos és tudattalan tartományokban egyaránt. Minden gondolatunk a szellemi idea síkján egy saját valóságot teremt, mely az általunk használt szimbólum-, és kódrendszer szerint működik. Teremtő erőnk már itt elindítja a megvalósulás útjára az általunk életre hívott ideát.

A hónap 11-es számkódja az isteni Én, és a vele való kapcsolódás ereje… a teremtés szellemi mágiájának vibrációja.

 

teremt

 

De a teremtő erő elve csak akkor működik tökéletesen általad, ha tisztában vagy a Teremtés univerzális, isteni szabályaival és lépéseivel:

 1. határtalan ősbizalom. Ez ad harmóniát és egyensúlyt multidimenzionális lényednek.
 2. tiszta kérelem. Őszintén tudni és tisztán akarni a vágyott változást.
 3. alázat. Általa válunk eggyé a Teremtő erő potenciáljával, azaz nyitunk utat szellemi, lelki és fizikai között.
 4. odaadás és bizalom. Amikor hajlandóak vagyunk a változásra és elfogadjuk, hogy általunk egy emberinél hatalmasabb erő működik. Amikor érezzük a fénnyel való egységet a szeretetünk által.
 5. együttérzés. Isteni hovatartozásunk megértése, mely által akaratunk és életerőnk előhívása válik lehetővé.
 6. belső csend és üresség. A gyakorlati teremtés kezdő lépése, tudatunk koncentrálása az egy potenciáljára, ekkor tudjuk elindítani a folyamatot.
 7. elvárás és értékelés mentesség. Amikor reménnyel és kitárt szívvel egyszerűen csak engedjük, hogy valami történjen a végtelen Gondviselés által.
 8. tiszta célkitűzés, pozitív szándékú gondolati és érzelmi képek. A felelősség megértése és felvállalása, isteni hasonlóságunk tudatosítása, teremtő erőnk elismerése és mindezek pozitív kifejezése bennünk.
 9. tiszta kapcsolat a tudat három síkja között. Érezni és segíteni szellemi, lelki és fizikai akaratunkat, harmóniában működni.
 10. pozitív visszajelzés. Meglátni és megérteni a történések láncolatában a minket segítő dolgokat, az örülni tudás képessége.
 11. köszönet, hála. Amikor kinyitjuk a kaput az elfogadás, beteljesülés előtt, mert hiszünk Isten által Önmagunkban.

Ekkor teljesedik be 12. lépésként a teremtés megvalósulása, és megkapjuk, amire vágyunk, mert lehoztuk ide, a fizikai szintű megvalósulásba.

A csakra egész hónap alatt dolgozik, így egész testünkben, elsősorban szimbólumrendszereken keresztül, gondolati, érzelmi és ösztönös megnyilvánulásokban, tiszta késztetésekben is jelez majd…

 

Isteni-test újra-rendeződés – Tudatos teremtőerő kapcsolódás - teremtési szintjeink újra-értelmezése, megvalósulást és kiáradást megerősítő fénytest programok aktiválása

A tizenegyedik auraréteg, azaz az isteni-test, mint tudati mátrix, a teremtő erő, a kiáradás, a megvalósulást segítő rezgések hordozója és megtartója.

Ez a rendszer képes tudati kapcsolatot létesíteni a teremtő vággyal és a céltudat erőivel, hogy rezgéseit összpontosítva életre keltse a szellemi ideát..

Ez egy tudatos megerősítő, megértő, felfogó rezgést felerősítő rendszer, mely átfordítja a bennünk élő szellemi képet a megvalósulást segítő rezgések erejébe, hogy a szellem anyagi formát kaphasson. Ő az, aki a tervet felismeri, értékeli és a megvalósulást elindítja az alsóbb dimenziók tartományai felé…

Hangolása:

 • egész test jobb oldalának vibrálása
 • minden eddigi csakraközpont áramlásának erőteljes érzékelése, az auratérben áramló energiákat is érzékelve
 • megértési vágy erősödése
 • talpcsakrák (földelés) és koronacsakra (felkapcsolódás) rendszeres bizsergése, melyek az egyensúlyteremtés és információs csatorna aktiválás jelei
 • a szellemi létezéssel kapcsolatos gondolatok erősödése, most sok inspiráló gondolat jelenik meg bennünk
 • a bölcsesség tanító energiája megnyilvánulása csatornákat keres, tudásvágy erősödik
 • intenzív álmok

 

 

Miközben ezen rendszerek folyamatos tudati felülvizsgálaton mennek keresztül, az univerzális ember-mátrix hangolása is folyik.

Ez azt jelenti, hogy minden hónapban, az adott csakra-, és aurarezgések behangolása nemcsak a földi ember szintjén, hanem az univerzális létezés dimenziójában, azaz galaktikusan is folyik… ebben a 12 csillagkép ereje segít.

 

saturn

 

A 2019-es év előrejelzésében már leírtam, hogy minden csakra-, és auraréteg együtt rezeg egy csillagkép-erővel. Ezért minden hónapban az adott emberi rendszer összehangolódik a galaktikus emberi rendszerekkel is a csillagképek rezgésein keresztül.

A jobb oldali Téridő-csakra és az univerzális test rendszere a Vízöntő csillagkép erejével, a Szaturnusz-, és Uránusz-kapu energiájával hangolódik ebben a hónapban.

 

Vízöntő csillagkép – A tudatos látomások, és szellemi csatornák aktiválódása a teremtés erejében

A csillagkép ereje olyan tudati mintákkal tölt fel minket, melyek segítenek, hogy belső látomásainkat tudatos céllá formáljuk. Segít megértenünk a bennünk felbukkanó új és szokatlan képek, késztetések, vágyak tanításait.

Ezzel tudatosítja a bennünk, az eredeti ÉN jelenlétét, a teremtés szabadságát. Segít, hogy felismerjük a bennünk élő játékosságot, ugyanakkor figyelmeztet felelősségünkre is. Ez az erő vezet a régiből az újba, a fejlődésbe, a tudat evolúciójába.

 

Ebben Szaturnusz és Uránusz ereje segít minket!

 

Szaturnusz energetikai rezgése a karmikus feladatok teljesítésének, a teremtés felelősségért való kiállásnak az erejét hordozza. Bölcsességet, nyugalmat, megfontoltságot, szigorúságot, de igazságot jelent. Ereje összeköti az időt, az időtlenséggel, ezáltal beavat a múlandó dolgok mögött rejlő múlhatatlanság isteni törvényeibe! Bölcsessége segít megértenünk teremtő hatalmunkat és felelősségünket.

 

Uránusz, mint az első transzcendens (érzékelésen túli) bolygóerő az individuális, önmagát egyéniségként megélni vágyó tudat, a kíváncsi gyermek tudásvágyát segíti megélni magunkban. Ereje a magasabb szellemiséget, az új értékeket teremtő értelmet, az intuitív felfogóképességet, a függetlenséget és kötetlenséget, az újítást, a forradalmian újat, a rendkívüliséget, az átalakulást, a végleteket és az eredetiséget képviseli. A tudatenergiák irányítója, így a médiumitás segítője. Mind a szellemi Fénytudat, mint pedig az emberi elmetudat energiáira hatással van úgy, hogy belső felismeréseket, intuitív rezgéseket közvetít.

 

A hónap ereje: TEREMTŐ HATALMUNK ÉS FELELŐSSÉGÜNK FELISMERÉSE ISTENI ERŐNK ÁLTAL.

Áldással, Orsi

 

5570799940 e7483f23f1 b

 

A hónap mágikus napjai: 2, 11, 20, 29.

Ezeken a napokon az energiák sokkal intenzívebbek és bennünk erőteljesebben dolgoznak, így ezekre a napokra inkább a belső figyelem és az önmagunkkal foglalkozás legyen jellemző.

Most figyelj a belső hangra és engedd a tudati rendszeredet az egység állapotára hangolni téged, ezt belső figyelemmel elérheted.

Az ember hajlamos rászokni mások véleményének az ismételgetésére, és tapasztalatait mások elmondása alapján elvárásokká gyúrja… ezért hívják ezt az időszakot az „izmusok” korának, ahol ideológiák gyártásával „múlatjuk” az időt, saját tapasztalat megszerzése helyett.

Az ember lassan elfelejtette miért is van itt: a saját megtapasztalások, önmaga kipróbálása során gyűjtött és megértett bölcsességek általi felismerésért. A saját maga által keltett illúzión való átlátásért, a mindenben jelen lévő isteni felfogásáért, a téren és időn túli szellem Önvalójaként való bizonyosságért: ÖNISMERETÉRT!

2019-ben minden nap fontos energiamunka zajlik… a 12-es rendszer kódolásaként 13-naponta vált az energia. Ez azt jelenti, hogy 12 nap alatt az aktuális rendszer behangolása, és a többi rendszerrel való összekapcsolódása folyik, a 13. napon pedig az egész energiatér harmonizálása zárja és indítja az új hangolásokat.

 

November napjai:

1, 14. a biztonság megteremtése – gyökércsakra hangolás – életöröm megélése, mint teremtő élettapasztalat

2, 15. az érzelmek megélése – szakrális csakrával való ősbizalom hangolás – érzelmek létezésének örömteli elfogadása, az érzelmi teremtés vibrációinak (hangulatok) átélése

3, 16. az önfelvállalás – hasi csakrával való életigenlés hangolása – a gondolatokkal való örömteli összekapcsolódás, gondolatüzenetek küldése és fogadása

4, 17. az egyensúly megteremtése – szívcsakrával való önelfogadás behangolása – a szeretet erejének felhasználása vágyaink megteremtéséhez, univerzális erők beszólítása a megvalósuláshoz

5, 18. szükségletek kifejezése – a torokcsakrával való ösztönös szükségletek hangolása – minden galaktikus és jelenlegi földi létezési rendszerrel való kommunikáció elfogadása (megérteni „szavak nélkül” még a növényeket is)

6, 19. az igaz célok kijelölése – a homlokcsakra rezgéseiben való életfeladat felé való elindulás hangolása – a célok kijelölésének és valóra váltásási energiáinak megerősödése, az univerzális emberkép elfogadása

7, 20. a tiszta hit megélése – a koronacsakrával való összekapcsolódásban lévő életöröm megélésének behangolása – a belső vezetés biztonságának megértése, Istenemberségünk elfogadása

8, 21. a bőség elfogadása – a fölcsakrakapcsolat behangolása, az áramlás felszabadításában – tudatos kapcsolat Földanyával és a természettel, mint a teremtési rendszer részével

9, 22. az alázat megélése – az omega csakrában lévő galaktikus minőség befogadása, a létbiztonság felismerése – az ősi erő tiszteletének megerősödése, a Teremtés végtelen erejének tisztelete

10, 23. a tudatosság ösztönének használata – az alfa csakrával való összehangolódás, a létezési síkok összerendeződésének biztonságérzetében – célok megformálása és a cselekvés tervének jövővel való összekapcsolódása, a teremtés elindítása

11, 24. a szabad teremtés örömének megélése – a jobb téridővel való hangolás, saját döntési jogkör elfogadása – bizalom az Istenatyai minőség jelenlétében és teremtő hatalmában

12, 25. szellemi önmagam megélése – a bal téridő csakrával való összehangolódás, saját teremtésem gyümölcseinek élvezete – bizalom az Istenanyai minőség jelenlétében és teremtő hatalmában

13, 26. harmonizálás – mind a 12 csakra és aurarendszer önfelvállalás-erőben való rendeződése, és ezen új minták hasi csakrába (mentáltestbe) való beírása – a valóra válás univerzális erőinek beszólítása és a Teremtés tisztelete

27-30. A behangolt rendszerek elemi minőségeinek feltöltése és akarati újraindítása

Föld – anyagi biztonság öröme (javak teremtése)

Víz – érzelmi biztonság öröme (érzelmek megélésének képessége)

Tűz – cselekedeti biztonság öröme (képes vagyok rá)

Levegő – fejlődés biztonságának öröme (elfogadni a változást)

Éter – a létezés öröme

 

 

Csodás megtapasztalásokat kívánok… áldással,

Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés